Rusza Góra Grosza!

Nasza szkoła, tak jak w poprzednich latach, również w tym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Góra Grosza " . Celem akcji jest zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Monety od 1 grosza do 5 zł wrzucamy do skarbonek, które będą znajdować się we wszystkich salach lekcyjnych. Akcja w naszej szkole będzie trwać do końca lutego 2018 r. Po tym terminie zebrane pieniądze zostaną policzone, zapakowane w paczki i wysłane do organizatora.

O wysokości zebranej kwoty poinformujemy w marcu 2018 r.

Opiekunowie akcji

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 

nhef 2011 600

 

Od wielu lat uczestniczymy w projekcie filmowym NHEF. Jest on skierowany do uczniów klas IV-VI i obejmuje cykl pięciu filmów

(wybieranych przez nauczyciela).

Zazwyczaj adresatami projektu są uczniowie klas piątych. Projekcje odbywają się w kinie Muza o godz. 11.30. Każdy pokaz poprzedzony jest prelekcją filmoznawcy.

W edukacji polonistycznej film traktowany jest jako tekst kultury, który poddaje się analizie, interpretacji i wartościowaniu, a rozumienie języka filmowego jest elementem podstawy programowej języka polskiego.

Każdy film jest dla ucznia przeżyciem, daje radość oglądania, doświadczania cudzego życia i konfrontowania go z własnym, prowokuje do zwierzeń, dyskusji, inspiruje. Uczniowie z niecierpliwością czekają na filmowe spotkania.

W roku szkolnym 2017/2018  w projekcie wezmą udział uczniowie klas VII.

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 

logo szkola promujaca zdrowie

O PROMOCJI ZDROWIA 
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji
i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo
w całym kraju rozszerzała się idea szkół promujących zdrowie.

Obecnie ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje  45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

NASZA SZKOŁA
Nasza szkoła od wielu już lat promuje zdrowy styl życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które są  prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Mamy ciekawy program profilaktyczny, który jest modyfikowany co roku. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealny dla kontynuacji naszej pracy.
W roku szkolnym 2015/2016 tematem przewodnim było: „AGRESJI MÓWIMY STOP”.
W bieżącym roku chcielibyśmy zająć się naszymi zainteresowaniami i dlatego wybraliśmy temat: „SZKOŁA Z PASJĄ”.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie to takie miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, np. swoich bliskich do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
- kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie
i w społeczności lokalnej,
- zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzać uczniom i pracownikom realne
i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
- umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
- zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
- włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły,
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
- wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska
fizycznego,
- włączyć do działań szkoły służbę zdrowia (zwłaszcza do edukacji zdrowotnej).

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
- uczniowie
- nauczyciele
- rodzice
- inni pracownicy szkoły
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Nasza szkoła okres przygotowawczy rozpoczęła w roku szkolnym 2015/2016. Koordynatorami SzPZ są p. Jolanta Zakrzewska i p. Aleksandra Stachowska.
Powołano szkolny zespół do spraw promocji zdrowia, w skład którego wchodzą:p. Anna Kamińska, p. Natalia Kamyszek, p. Dominika Widelska – Łasińska, p. Emilia Maćkowiak, p. Magdalena Waligórska, panie pielęgniarki i koordynatorzy SzPZ.
Pragniemy, aby nasza szkoła była:
• miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy,
• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,
• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć.
Zachęcamy gorąco do udziału w naszych akcjach oraz do dzielenia się z nami Waszymi pomysłami.
Koordynatorzy:
Jolanta Zakrzewska i Aleksandra Stachowska

SP 84 - Szkołą Promującą Zdrowie

Plan działania Szkoły Promującej ZdrowieP4071044

 

W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie 7 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy Dzień Pasji. Zaprosiliśmy uczniów, nauczycieli oraz rodziców do przebrania się w taki sposób, aby inni mogli odgadnąć, czym się interesują, jaki sport uprawiają itd.
Pragniemy podziękować wszystkim uczniom za rewelacyjne przebrania i podzielenie się z nami swoimi zainteresowaniami. Dziękujemy także rodzicom i nauczycielom za pomoc i zaangażowanie.
Mamy nadzieję, że bawiliście się tak wspaniale jak my w czasie ZUMBY na korytarzach naszej szkoły.
Pozdrawiamy wszystkich Pasjonatów i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Czytaj więcej...

ŚRODOWISKOWY OŚRODEK „DECYDUJEMY O SOBIE”

Nasz ośrodek działa w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia w ośrodku odbywają się w godzinach popołudniowych (po lekcjach).
Harmonogram zajęć jest dostępny u pedagoga i psychologa szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym wznowiliśmy swoją działalność od 26 września.
Liczba miejsc na poszczególnych zajęciach jest ograniczona (do 12 osób w grupie).

W ramach ośrodka funkcjonują dwie grupy:
1. Grupa młodsza (dzieci z klas 0-III) realizuje następujące zajęcia:
 plastyczne (ćwiczenia rozwijające ekspresję plastyczną, nauka różnych technik, pobudzanie wrażliwości na piękno),
 profilaktyczne (zajęcia integrujące grupę, poruszające tematykę bezpieczeństwa oraz unikania zagrożeń współczesnego świata),
np. „Przyjaciele Zippiego”,
 pomoc w nauce (odrabianie zadań domowych, doskonalenie technik szkolnych, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu).

2. Grupa starsza (uczniowie z klas IV-VI) realizuje następujące zajęcia:
 technologia informacyjna (zabawy z komputerem, nauka podstawowych umiejętności z wykorzystaniem określonych programów),
 program profilaktyczno-wychowawczy: „Saper, czyli jak rozminować agresję” (dla klas V), który skierowany jest do konkretnych klas.

„Saper, czyli jak rozminować agresję”

Nauczyciel prowadzący zajmuje się integracją grupy danej klasy. Na zajęciach dzieci uczą się, jak rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, jak skutecznie zapobiegać agresji, w jaki sposób budować poprawne relacje z innymi ludźmi. Zastosowane ćwiczenia mają na celu pobudzić uczniów do refleksji, zachęcić do wymiany zdań i analizowania swoich decyzji.

Tematyka zajęć na podstawie książki R. Knez i W. Słonima „Saper, czyli jak rozminować agresję?”
 Zajęcia wprowadzające. Poznanie sensu zajęć, zapoznanie się z fabułą wprowadzającą.
 Zajęcia integracyjne. Lepsze poznanie siebie nawzajem, polepszenie relacji w grupie oraz zwiększenie motywacji do zajęć.
 W drodze ku dorosłości. Refleksja nad tym, kim jestem, co to znaczy, że jestem dziewczyną, chłopakiem. Przygotowanie dzieci do zmian, jakie czekają je w niedalekiej przyszłości. Zachęcanie do pracy nad własnym charakterem.
 Grupa i moje w niej miejsce. Omówienie dynamiki grupy z podkreśleniem możliwości przezwyciężania faz kryzysu. Uświadomienie dzieciom, na czym budujemy więzi z innymi, kiedy czujemy się bezpiecznie w grupie.
 Moje wartości. Przeanalizowanie wartości poszczególnych uczestników zajęć, nauka pielęgnowania wartości.
 Emocje. Poznanie rodzajów emocji, zastanowienie się, czy emocje podlegają ocenie. Nauka radzenia sobie z emocjami. Dyskutowanie nad tym, jak możemy się wspierać nawzajem.
 Zachowania agresywne. Poznanie teorii dotyczących agresji. Zastanawianie się, jakie są przyczyny i skutki agresji, co czuje ofiara, a co czuje agresor. Stworzenie własnego sposobu radzenia sobie ze złością.
Blok zajęć praktycznych:
 Elementy treningu twórczości – ćwiczenie tworzenia niekonwencjonalnych projektów i zastosowań różnych przedmiotów, rozwiązywania rebusów – odnajdowanie sposobów redukowania agresji w najbliższym otoczeniu.
 Konkurs wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole – grupowe zabawy, polegające na zdobywaniu punktów za prawidłową odpowiedź lub prawidłowe wykonanie zadania, podkreślenie rozwiązań z zachowaniami nieagresywnymi.
 Zamknięcie grupy – podsumowanie zajęć, praca grupowa i indywidualna, praca z własnymi zasobami i własnymi sposobami radzenia sobie ze złością własną i innych oraz agresywnym zachowaniem innych.
 Zakończenie Szkoły Saperów – uroczyste podpisanie deklaracji pokojowych i wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Saperów; zamknięcie zajęć – podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole, przypomnienie ważnych wydarzeń i pożegnanie się z prowadzącym.

Chętne dzieci zapraszamy do udziału w zajęciach.

Dominika Widelska-Łasińska – psycholog
Aleksandra Stachowska - pedagog